Geen plaats voor ondansetron bij kinderen met gastro-enteritis en braken

Een kindertekening van een brakend persoon.
Iris M. Wichers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6502
Abstract

Acute gastro-enteritis treft bijna alle kinderen jonger dan 5 jaar en gaat gepaard met een risico op dehydratie. In de ziekenhuissetting worden kinderen met gastro-enteritis al langer behandeld met ondansetron. Zou deze behandeling ook moeten gelden voor de eerste lijn?

Het gebruik van anti-emetica bij kinderen wordt vooralsnog ontraden in de eerste lijn vanwege gebrek aan bewijs van effectiviteit en een hoger risico op bijwerkingen.1 Aanbevolen wordt om bij dreigende dehydratie orale rehydratievloeistof (ORS) voor te schrijven. Recentelijk is het eerste onderzoek naar de effectiviteit van ondansetron in de eerste lijn gepubliceerd.2 Een beknopte beschrijving van het onderzoek staat elders in het NTvG (D6468).

Kanttekeningen

Op verschillende huisartsenposten werd een eenmalige dosering ondansetron vergeleken met standaardzorg (ORS) bij jonge kinderen met gastro-enteritis en aanhoudend braken. Hoewel het braken in de eerste 4 uur vaker afnam in de ondansetron-groep dan in de controlegroep, had ondansetron geen effect op ORS-gebruik en leidde dit niet tot minder verwijzingen. Belangrijke kritiekpunten op het onderzoek waren het gebrek aan blindering en de hoge uitval van deelnemers. Ten slotte ontbrak de uitkomstmaat ‘diarree’ als mogelijke bijwerking van ondansetron. In 4 van 5…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling, Utrecht: dr. I.M. Wichers, huisarts.

Contact I.M. Wichers (i.wichers@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris M. Wichers ICMJE-formulier
Ondansetron oraal bij kinderen met gastro-enteritis
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Frenk
Wagenvoort

Beste Auteur,

Gezien het huidige tekort aan de Zofran stroop ligt het gebruik van ondansetron bij kinderen in de eerste lijn bij mij onder een vergrootglas. Daarom heb ik uw artikel met veel interesse gelezen.
Ik kan mij echter niet vinden in uw stelling dat ondansetron mogelijk diarree veroorzaakt. Farmacologisch gekeken is dit namelijk vrij onwaarschijnlijk. Door 5-HT3-antagonisme zorgt ondansetron voor het verminderen van de darmperistaltiek en zou je eerder denken aan de bijwerking obstipatie. [1] Als je de bijwerkingen op het Farmacotherapeutische Kompas bekijkt, zie dat deze bijwerking bij 1-10% van de patiënten voorkomt. Diarree komt ook voor, maar veel minder vaak (0,01% - 0,1%).[2] Hier moet het gebruik bij hoog-ematogene chemotherapie niet uit het oog verloren worden; deze therapie heeft als neveneffect gastro-intestinale toxiciteit die zich uit in diarree. 
Daarnaast is diarree een symptoom van gastro-enteritis. Als je bij deze indicatie ondansetron gaat geven en er wordt diarree gerapporteerd, waar wordt die diarree dan door veroorzaakt? De dosering ondansetron bij deze indicatie is erg laag en is primair gestoeld op het onderdrukken van de braakreflex in het centrale-zenuwstelsel. Bij een eenmalige gift van ondansetron verwacht ik daarom ook geen obstiperende werking. Bij meermalige giften, waarbij continue blootstelling wordt bereikt, kan dat mogelijk wel het geval zijn.
Ik denk dat de focus op diarree veroorzaakt door ondansetron niet terecht is. Graag uw zie ik uw visie verder uitgewerkt.

FRJ Wagenvoort, apotheker, Acacia apotheek Ede
Literatuur

[1] Mawe GM, Hoffman JM. Serotonin signalling in the gut--functions, dysfunctions and therapeutic targets. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013 Aug;10(8):473-86. doi: 10.1038/nrgastro.2013.105. Epub 2013 Jun 25. Erratum in: Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013 Oct;10(10):564. PMID: 23797870; PMCID: PMC4048923.

[2] Preparaattekst ondansetron Farmacotherapeutisch Kompas

Geachte mijnheer Wagenvoort,

Hartelijk dank voor uw reactie. Diarree als bijwerking ligt misschien minder voor de hand aangezien er bij volwassenen vaak obstipatie optreedt. De bijwerking werd echter gezien in verschillende onderzoeken naar ondansetron bij jonge kinderen, ook bij een eenmalige dosering. Dit onderschrijft mijns inziens het belang van het meenemen van deze uitkomstmaat in verdere onderzoeken naar ondansetron en bij aanbevelingen voor de praktijk.

Iris Wichers, huisarts