Een patiënte met leverfalen en pseudocirrose

Axiale CT-scan van de bovenbuik in de portaal-veneuze fase.
Petra Hoogland
Evelien W. Duiker
Jan P. Pennings
Vincent E. de Meijer
Hans Blokzijl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5946
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Acuut-op-chronisch leverfalen wordt gekenmerkt door acute, ernstige verslechtering van de leverfunctie bij patiënten met pre-existente cirrose, gerelateerd aan een uitlokkende factor. Dat klinische beeld kan soms het gevolg zijn van een andere aandoening die niet primair de lever treft.

Casus

Een 65-jarige vrouw, bekend met cirrose, werd overgeplaatst naar ons transplantatiecentrum vanwege het beeld van acuut-op-chronisch leverfalen. Vanwege haar voorgeschiedenis van mammacarcinoom, onverwacht afwijkende laboratoriumuitslagen en een fenotype dat niet geheel bij de diagnose paste, verrichtten we een leverbiopsie. Het biopt toonde diffuse metastasering van mammacarcinoom. Eerder beeldvormend onderzoek had kenmerken van cirrose laten zien, zonder aanwijzingen voor maligniteit; dit misleidende beeld wordt pseudocirrose genoemd.

Conclusie

Een diffuus hepatogeen gemetastaseerde maligniteit kan lijken op gedecompenseerde cirrose en acuut-op-chronisch leverfalen, zowel in presentatie als bij beeldvormend onderzoek. Levertransplantatie is bij acuut-op-chronisch leverfalen soms de enige levensreddende behandeling, maar is gecontra-indiceerd bij maligniteit. Om een gegronde indicatie voor levertransplantatie te verkrijgen moet een leverbiopsie worden overwogen, ook in spoedsituaties.

Auteursinformatie

UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. P. Hoogland, anios; dr. H. Blokzijl, maag-darm-leverarts; afd. Pathologie en Medische Biologie: dr. E.W. Duiker, klinisch patholoog; afd. Radiologie: drs. J.P. Pennings, radioloog; afd. Hepatopancreatobiliaire Chirurgie en Levertransplantatie: dr. V.E. de Meijer, hepatopancreatobiliair en levertransplantatiechirurg.

Contact H. Blokzijl (h.blokzijl@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Petra Hoogland ICMJE-formulier
Evelien W. Duiker ICMJE-formulier
Jan P. Pennings ICMJE-formulier
Vincent E. de Meijer ICMJE-formulier
Hans Blokzijl ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties