Dwalingen in de methodologie. XXIV. Problemen bij het generaliseren van gerandomiseerd interventieonderzoek bij geselecteerde patiëntenpopulaties

Klinische praktijk
G.A. Zielhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1860-4
Abstract

Samenvatting

- De generaliseerbaarheid van het resultaat van een interventieonderzoek wordt bepaald door de mate waarin de effecten bij de geïncludeerde patiënten ook zullen gelden voor de andere patiënten voor wie de interventie in de praktijk wordt overwogen.

- Kwantitatief geldige uitspraken over het interventie-effect vereisen een specificatie van factoren die van invloed kunnen zijn op de sterkte van het effect. Naast de specificaties van de interventie zelf (zoals dosering en timing) en de ziekte-uitkomst zijn hierbij de zogenaamde effectmodificerende factoren van belang: de ernst van de ziekte, eventuele coïnterventies en de kenmerken van de patiënten, die de omvang van het interventie-effect mede bepalen.

- Over het belang van specificatie van de effectmodificerende factoren bestaat in de literatuur geen eenduidigheid. Wanneer men gegronde redenen heeft om effectmodificatie te vermoeden, zal men of het onderzoek zo moeten opzetten dat de effecten voor elke categorie van deze factor geschat kunnen worden, of moeten besluiten het onderzoek te beperken tot één homogene categorie van patiënten.

- Hoewel er vele theoretische redenen zijn om met effectmodificatie rekening te houden en er enkele empirische voorbeelden zijn van substantiële modificatie van interventie-effecten door patiëntkenmerken, blijkt uit systematische vergelijking van gerandomiseerde onderzoeken (met geselecteerde populaties) met niet-gerandomiseerde onderzoeken (minder selectie) dat de resultaten opvallend goed overeenkomen.

- Dit suggereert dat in de praktijk verschillen tussen subgroepen beperkt zijn en dat de resultaten van gerandomiseerde onderzoeken, mits goed gespecificeerd, in het algemeen goed zijn te generaliseren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Prof.dr.ir.G.A.Zielhuis, epidemioloog (g.zielhuis@mie.kun.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties