De toepassing van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen; balans tussen respect voor autonomie en handelen om bestwil

Opinie
F.A.M. Kortmann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1686-8
Abstract

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) versterkt de rechtspositie van burgers bij wie een gedwongen opname in de psychiatrie, in de psychogeriatrie of in de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt overwogen. Een opname onder dwang is alleen toegestaan indien er ernstig gevaar bestaat voor de patiënt en (of) zijn omgeving, voortkomend uit een geestesziekte (gevaarcriterium) en indien dit gevaar op geen andere manier is af te wenden dan door opname (criterium van ultimum remedium). Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is opname in de psychiatrie alleen mogelijk indien de betrokkene blijk geeft van de nodige bereidheid daartoe (bereidheidscriterium). In de verstandelijk-gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie geldt als criterium voor vrijwilligheid dat de betrokkene zich niet verzet tegen opname. Aan gedwongen opgenomen patiënten moet volgens de Wet BOPZ zo spoedig mogelijk een behandelplan worden voorgelegd. Doen zich in de tussentijd noodsituaties voor, dan mogen bepaalde middelen en maatregelen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.F.A.M.Kortmann, psychiater.

Ook interessant

Reacties