Oorzaken en interventies

Cardiovasculaire risico's bij mensen met een verstandelijke beperking

Klinische praktijk
Channa F. de Winter
Heleen M. Evenhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8002

Samenvatting

  • Hart- en vaatziekten komen bij ouderen met een verstandelijke beperking even vaak voor als in de algemene populatie. Er zijn echter aanwijzingen voor onderdiagnostiek van het myocardinfarct. Atypische klachten of het niet uiten van klachten kunnen hierbij een rol spelen.
  • Obesitas, diabetes mellitus en perifeer arterieel vaatlijden komen in deze groep vaker voor dan in de algemene populatie; hypertensie, metabool syndroom en nierfunctiestoornissen komen even vaak voor en hypercholesterolemie minder vaak.
  • Er is sprake van onderdiagnostiek van cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met een verstandelijke beperking. Educatie van begeleiders en systematische screening op risicofactoren door de huisarts kunnen dit verminderen.
  • Bij de behandeling van patiënten met opgespoorde cardiovasculaire risicofactoren of hart- en vaatziekten dient men de gebruikelijke richtlijnen te volgen.
  • Interventies op het gebied van leefstijl en van specifieke oorzakelijke factoren, zoals gebruik van psychofarmaca en chronische verstoring van het circadiane ritme, vereisen een specialistische aanpak.
Auteursinformatie

Reinaerde, den Dolder.

Dr. C.F. de Winter, arts voor verstandelijk gehandicapten (tevens: Erasmus MC, Rotterdam).

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde en Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Rotterdam.

Prof.dr. H.M. Evenhuis, arts voor verstandelijk gehandicapten.

Contact dr. C.F. de Winter (channadewinter@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Channa F. de Winter ICMJE-formulier
Heleen M. Evenhuis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties