Betere gezondheidszorg mogelijk voor kinderen en adolescenten met aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis

Opinie
H. Klasen
F.C. Verhulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1723-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1726 en 1742.

Het toegenomen gebruik van stimulantia door kinderen en adolescenten is regelmatig onderwerp van het openbare en het professionele debat. Donker et al. onderzochten het voorschrijven van methylfenidaat in de huisartsenpraktijk naar leeftijd en indicatie.1 Zoals te verwachten was, bleken aandacht- en activiteitstoornissen bij kinderen en adolescenten de belangrijkste indicatie voor het gebruik van methylfenidaat.

De bevindingen in het onderzoek geven aanleiding tot een aantal nadere overwegingen. Ten eerste komt de vraag op of de gerapporteerde explosieve stijging in gebruik van methylfenidaat een aanwijzing vormt voor overmedicatie van kinderen en adolescenten. Ten tweede rijst de vraag of de juiste kinderen en adolescenten, namelijk die met ernstige vormen van aandacht- en activiteitstoornissen, behandeld worden. Ten derde geven de bevindingen aanleiding de rol van de huisarts en van de specialistische gezondheidszorg bij de behandeling van kinderen en adolescenten met aandacht- en activiteitstoornissen…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam.

Mw.Dr.med.H.Klasen en hr.prof.dr.F.C.Verhulst, kinder- en jeugdpsychiaters.

Contact hr.prof.dr.F.C.Verhulst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties