Geavanceerd ultrageluidonderzoek naar aangeboren afwijkingen in Rotterdam; 20 jaar ervaring

Klinische praktijk
J.W. Wladimiroff
T.E. Cohen-Overbeek
N.T.C. Ursem
H. Bijma
F.J. Los
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2106-10
Abstract

Samenvatting

- Geavanceerd ultrageluidonderzoek werd in de periode 1982-2001 verricht bij meer dan 24.000 zwangeren in Rotterdam. Er was een echoscopische afwijking bij 2-5 van de zwangeren met een tevoren bekend verhoogd risico op een aangeboren afwijking. Bij zwangeren met aanwijzingen voor een aangeboren afwijking van de foetus, vanwege een abnormale klinische of echoscopische bevinding, was dit 32-57.

- De zwangeren met een bekend verhoogd risico werden wegens optimale beeldkwaliteit nagenoeg altijd bij 18-21 weken zwangerschapsduur onderzocht. Een aanzienlijk deel van de zwangeren bij wie er aanwijzingen waren voor een afwijking, werd pas na de 24e week – de wettelijk vastgestelde bovengrens voor zwangerschapsafbreking – naar het prenataal centrum verwezen.

- De sensitiviteit van het onderzoek bedroeg 94,7 (de jaren 2000 en 2001).

- Een afwijkend chromosoompatroon werd in 18 van de aangedane zwangerschappen gevonden; daarvan was 83 numeriek.

- Bijna 18 van de aangedane zwangerschappen werd in een multidisciplinaire setting besproken, ter nadere vaststelling van diagnose, prognose en obstetrisch beleid. Afhankelijk van aard en ernst van de foetale afwijking werd in tweederde van de gevallen een standaard verloskundig beleid geadviseerd en in eenderde werd de zwangerschap op verzoek van de ouders afgebroken of werd een non-interventiebeleid nagestreefd.

- In de subgroep van 460 zwangeren (waarin beide verwijsindicaties golden) die bij 12-14 weken zwangerschapsduur werden onderzocht, was de sensitiviteit voor een aantal aangeboren afwijkingen 89,5.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Verloskunde en Vrouwenziekten: prof.dr.J.W.Wladimiroff, gynaecoloog (tevens: afd. Klinische Genetica); mw.T.E.Cohen-Overbeek, arts; mw.dr.N.T.C.Ursem, medisch bioloog; mw.H.Bijma, arts.

Afd. Klinische Genetica: dr.F.J.Los, klinisch geneticus.

(s.breur@erasmusmc.nl).

Contact prof.dr.J.W.Wladimiroff (s.breur@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties