Algemene voorwaarden nascholingstoetsen

Algemene Voorwaarde CME

Algemeen
NTvG CME is een verzamelnaam voor geaccrediteerde CME-toetsen (vragen en antwoorden) die door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) worden aangeboden als onderdeel van NTvG Academie.

CME-toetsen
CME-toetsen worden aangeboden bij geselecteerde artikelen op de NTvG-website en/of het papieren tijdschrift of artikelen behorende bij Het Geneesmiddelenbulletin en zijn geaccrediteerd voor de bij de CME-toets aangegeven specialismen.
De aanwezigheid van een CME-toets bij een bepaald artikel is herkenbaar aan het CME-logo.

Deelname
CME-toetsen zijn vrij toegankelijk voor abonnees van het NTvG.
CME-toetsen met het OPEN-logo zijn ook toegankelijk voor geregistreerde niet-abonnees
Er is sprake van deelname aan een CME-toets op het moment dat een ingelogde geregistreerde abonnee of geregistreerde niet-abonnee de toets heeft gestart.

Accreditatie
Een CME-toets kan voor meerdere specialismen geaccrediteerd zijn. Per toets wordt aangegeven voor welk(e) specialisme(n) de toets geaccrediteerd is. Het NTvG streeft naar geaccrediteerde CME-toetsen voor alle specialismen.

CME-toetsen zijn geaccrediteerd voor het aantal accreditatiepunten dat bij de CME-toets voor het betreffende specialisme staat aangegeven.
Het totaal aantal accreditatiepunten dat een deelnemer jaarlijks bij het NTvG mag halen en kan opvoeren voor herregistratie is afhankelijk van de regelgeving van de individuele wetenschappelijke verenigingen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer.
Een deelnemer is geslaagd voor een CME-toets indien minimaal 80% van de toetsvragen correct is beantwoord.
Het verwerken van deelnamegegevens voor accreditatie is alleen mogelijk nadat de deelnemer is geslaagd voor een CME-toets die is geaccrediteerd door zijn of haar medisch-wetenschappelijke beroepsvereniging.

BIG-register
Verwerking van uw deelnamegegevens in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)/PE-Online van de KNMG/KNMP is alleen mogelijk voor medisch specialisten en huisartsen met een actieve BIG-registratie. Voor verwerking van uw gegevens dient u eenmalig uw BIG-nummer in te voeren. Het CME-systeem biedt u de mogelijkheid automatisch in het BIG-register te zoeken en uw BIG-nummer en bijbehorende gegevens uit het BIG-register op te halen voorafgaand aan verwerking van de door u behaalde toets in GAIA.

Verwerking GAIA/PE-Online
Het NTvG biedt deelnamegegevens (BIG-nummer, cursuscode en datum) geautomatiseerd aan voor verwerking in GAIA/PE-Online.

De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de controle op de juiste verwerking van NTvG CME-toetsdeelname in zijn of haar persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online. Door het ontbreken van een terugkoppeling vanuit GAIA naar het NTvG is het voor het NTvG niet mogelijk een bevestiging van deelnameverwerking te versturen. Het kan tot maximaal 30 minuten na verwerking duren voordat deelnamegegevens zijn bijgeschreven in het persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens voor verwerking van deelname t.b.v. accreditatie.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden (en overschrijden) van het aantal behaalde accreditatiepunten via NTvG CME.

Toetsvragen en -antwoorden
De CME-toetsvragen en -antwoorden komen tot stand na een zorgvuldig redactioneel traject, als onderdeel van het redactieproces van het NTvG.
De CME-toetsvragen en -antwoorden worden opgesteld door gespecialiseerde medische toetsenmakers en gecontroleerd door vertegenwoordigers van de betreffende beroepsvereniging(en).
Het NTvG is eindverantwoordelijk voor de publicatie van de toetsvragen en -antwoorden.
De toetsuitslag zoals die door het CME-systeem wordt gemeld is bindend.
Er is geen mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar of beroep tegen de uitslag van een CME-toets. Wel kunnen deelnemers opmerkingen of kritiek op de toetsvragen en -antwoorden per e-mail melden. Het NTvG behoudt zich de mogelijkheid voor om op basis van reacties de toetsvragen of -antwoorden te wijzigen, wat echter in geen enkel geval kan leiden tot aanpassing van het eerder door deelnemer(s) behaalde toetsresultaat.

Aansprakelijkheid
Het NTvG besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en controle van CME-toetsen. Het NTvG neemt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie die in de toetsen wordt verstrekt.
Het NTvG en samenwerkende partners zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken als gevolg van het gebruik in de praktijk van informatie die in CME-toetsen wordt verstrekt.

Samenwerking en partners
CME-toetsen komen tot stand en worden aangeboden in nauwe samenwerking met de medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen en het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE).
De CME-toetsen bij artikelen uit Het Geneesmiddelenbulletin komen tot stand in samenwerking met de redactie van Het Geneesmiddelenbulletin.

Onafhankelijk
CME-toetsen zijn volledig onafhankelijk en vrij van sponsoring en/of andere beïnvloeding door belanghebbende (commerciële) partijen, anders dan omschreven bij de hierboven beschreven samenwerking en partners.

Copyright
CME-toetsen (vragen en antwoorden) zijn volledig eigendom van het NTvG. Gebruik van CME-toetsen (vragen en antwoorden) is alleen toegestaan binnen het kader van het NTvG CME-programma op de website van het NTvG.
Het is niet toegestaan de vragen en antwoorden van CME-toetsen te verspreiden voor hergebruik en/of andere doeleinden.
Het copyright van de CME-toetsen ligt volledig bij het NTvG. Gebruik van CME-toetsen (vragen en antwoorden) door derden is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door het NTvG.

Datum bijgewerkt
Amsterdam, 14 april 2014