• Omschrijving rubriek

  Een Ter discussie is een wetenschappelijk onderbouwd opiniestuk, waarin een controversieel (klinisch of maatschappelijk) probleem wordt besproken. Wij vragen u niet het hele onderwerp uitvoerig te belichten: geef bondig weer hoe u tegen een bepaald probleem (of artikel) aankijkt. Het artikel mag scherp en kritisch zijn en plaatst het probleem goed in perspectief.

  Verschil met Commentaar

  Een Ter discussie mag wat uitgebreider zijn dan een beknopt Commentaar. Daarnaast gaat een Commentaar vaak over een artikel in het tijdschrift zelf, of is het geschreven naar aanleiding van een belangrijke ontwikkeling elders, terwijl een Ter discussie de auteur de vrijheid geeft om thema’s aan de orde stellen zonder directe aanleiding.

  Voorbeeld ‘Ter discussie’-artikel: www.ntvg.nl/d4971 
   

 • Het indienen van een manuscript

  Het indienen van een manuscript in Word gaat via het elektronisch redactiesysteem Editorial Manager. U kunt zichzelf registreren als auteur in dit systeem. Uw submissie dient te bestaan uit verschillende losse bestanden. In de auteursinstructies geven we een overzicht van de benodigde bestanden en de wijze waarop deze aangeleverd moeten worden.

  Het bestand met het manuscript bestaat uit 3 (of 4) onderdelen: titelblad, manuscript, literatuurlijst en eventueel figuuronderschriften. Zorg dat elke pagina van uw manuscript genummerd is. Tabellen en figuren moeten als losse bestanden aangeleverd worden.

  Na aanvaarding door de hoofdredactie wordt uw manuscript in meer of mindere mate bewerkt door de eindredactie. We gaan er impliciet van uit dat u hiermee akkoord gaat. Het bewerkte manuscript zal aan u worden voorgelegd.
   

 • Aanbiedingsbrief

  De aanbiedingsbrief is een apart los Word-document, waarin u aangeeft:

  1. Waarom uw manuscript voor de lezers van het NTvG belangrijk zou kunnen zijn. Oftewel: waarom kiest u voor het NTvG?
  2. Of er om een of andere reden haast geboden is bij de beoordeling (dat kan variëren van de publicatie van een richtlijn elders, een wetenschappelijke doorbraak die iedereen snel zou moeten horen tot het voornemen van bijvoorbeeld het Zorginstituut een geneesmiddel wel of niet te vergoeden).
  3. Of u bent afgeweken van onze auteursinstructies en waarom dat zo is.
  4. Andere zaken die belangrijk zijn voor ons oordeel over uw manuscript (dubbelpublicatie, eerdere correspondentie etc.).
    
 • Titelblad

  Het titelblad is de eerste pagina van uw manuscript in Word. Op het titelblad geeft u aan:

  • De titel van het manuscript
   • De eindredactie bepaalt na aanvaarding de titel en subkopjes. Uiteraard volgen we waar kan het voorstel van de auteur.
  • De auteursnamen (graag als aparte kopjes onder elkaar) met titels én academische discipline of medisch specialisme, én de instellingen/afdelingen waar de auteurs werken.
   • Vermeld de voornamen en initialen van de auteurs van het artikel: Piet A. Jansen. Een roepnaam die begint met een andere letter dan de initialen, wordt tussen haakjes achter de initialen geplaatst: C.H. (Kees) Jansen. Ook van personen in een eventuele verantwoordingsnoot vermelden we graag voornamen volgens dit format.
     
 • Auteurs

  • Maximaal 3 auteurs
  • Zorg ervoor dat u kunt verantwoorden dat alle auteurs voldoen aan de ICMJE-richtlijnen.

  N.B. Het NTvG plaatst geen dankwoord, maar een verantwoordingsnoot (bijvoorbeeld: Drs. X gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.).
   

 • Omvang (aantal woorden)

  Maximaal 1500 woorden, exclusief abstract en referenties.

 • Literatuur

  • Maximaal 10 referenties
  • Noem geen auteursnamen in de tekst; referenties worden in de tekst aangegeven met opeenvolgende cijfers in superscript, achter punt of komma. Gebruik niet de eindnotenoptie van Word.

  Instructies voor literatuur:

  Algemeen

  • Literatuurverwijzingen zijn gebaseerd op het Vancouver-systeem
   • Tijdschriften: Tussenvoegsel achternaam voorletter(s). Titel. Tijdschrift. Jaartal;jaargang:paginanummer(s) (let op: 1142-1147 wordt 1142-7). Dus zonder spaties tussen jaartal-jaargang-paginanummer. Neem bij artikelen het afleveringsnummer van het tijdschrift (tussen haakjes) niet op.
   • Boeken: Tussenvoegsel achternaam voorletter(s). Titel. (Druk). (Hoofdstuk). Plaats: uitgever; jaartal. (paginanummers). Bij boeken/boekhoofdstukken eventueel website toevoegen waar dit te vinden is (bijv. Google-books, etc.)
   • Proefschriften: Tussenvoegsel achternaam voorletter(s). Titel [proefschrift]. Plaats: universiteit/uitgever; jaartal.
   • Richtlijnen en andere publicaties: Titel. (Publicatienummer). Plaats: uitgever; jaartal.
   • Webadressen: korte omschrijving. Volledige link.
   • Krantenartikelen: (Auteur.) Titel. Krant datum.
  • Als een artikel meer dan 6 auteurs heeft, worden de namen van de eerste 6 vermeld, gevolgd door ‘, et al.’.
  • De juiste volgorde in de auteursnamen is als volgt: Van Hul E, Cutler Jr GA, Kavanagh 2nd CP.
  • Referenties worden in de tekst aangegeven met opeenvolgende cijfers in superscript, achter punt of komma.
  • Controleer uw eigen referenties grondig. Wij doen dat niet automatisch voor u.
  • Plaatsnamen in referenties worden in het Nederlands geschreven. Als afkorting voor ‘redactie’ wordt het Nederlandse ‘red.’ gebruikt.

  ________________________________________

  Voorbeelden literatuurverwijzingen

  Verwijs als volgt naar artikelen:

  Pieters JCM, de Boer HJ, van den Briel TG. De bijwerkingen van zoethoutthee niet altijd bekend. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:54-7.

  Rudd E, Fenton KA, Ison C. Ciprofloxacin resistant gonorrhoea in England and Wales. Eurosurveillance Weekly. 2004;8.

  Karakullukcu B, Stoker SD, Wildeman AP, Copper MP, Wildeman MA, Tan IB. A matched cohort comparison of mTHPC-mediated photodynamic therapy and trans-oral surgery of early stage oral cavity squamous cell cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 3 maart 2012 (epub).

  Verwijs als volgt naar boeken:

  Aerts JMFG, van Gool WA. Inleiding over vouwziekten. In: Borst P, van Everdingen JJE, van Gool WA, red. Vouwfouten; prionziekten als model. Deel 1. 2e dr. Hfdst 5. Amsterdam: Boom; 1998. p. 226-40.

  Posner JB, Fowler D, McDonald EF, al-Harid AP, van Velzen AT, Ridge 2nd TJ, et al. Neurological complications of cancer. Vol 2. 3rd ed. Philadelphia: Davis; 2001.

  Verwijs als volgt naar proefschriften:

   Dekker JH, Boeke AJP. Vaginale klachten in de huisartspraktijk [proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit; 1992.

  (Als de universiteit niet zelf de uitgever is: Auteur. Titel [proefschrift Universiteit]. Plaats: uitgever; jaartal.)

  Verwijs als volgt naar richtlijnen en andere publicaties:

  Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn Lyme-borreliose. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2004. p. 1-116.

  Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Publicatienr 2008/08. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008.

  Verwijs als volgt naar webadressen:

  Integraal Kankercentrum Nederland: www.cijfersoverkanker.nl, geraadpleegd op 1 november 2013.

  Verwijs als volgt naar krantenartikelen:

  De Wert G, Berghmans R. Neem zwangere verslaafde vroeger op. NRC Handelsblad 29 januari 2009.

  Traumahelikopter heeft geen meerwaarde . NU.nl 13 februari 2012.

  ________________________________________

  Gedetailleerde literatuurinstructies

  • Neem bij artikelen niet het afleveringsnummer van het tijdschrift (tussen haakjes) op.
  • De volgende toevoegingen tussen haakjes wel overnemen: 1999;43(Suppl 2):35-7. 2000;16(2 Pt 1):1237-44.
  • Begin direct met de titel als er geen auteurs genoemd worden.
  • Tijdschriften die niet in PubMed voorkomen graag helemaal uitschrijven, met uitzondering van: Medisch Contact (Med Contact.), Pharmaceutisch Weekblad (Pharm Weekbl.), Huisarts en Wetenschap (Huisarts Wet.)
  • Werkgroepen achter de titel schrijven, tenzij er geen auteurs genoemd worden, maar alleen de werkgroep. In dat geval is de werkgroep de auteur en komt deze dus vooraan.
  • De volgende vermeldingen kunnen opgenomen worden achter de titel: [Cochrane review], [letter], [abstract], [referaat], [ingezonden], [onderschrift], [reply], [oratie] .
   • Voorbeeld: Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy [Cochrane review]. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD000182.
  • Vermeld afkortingen van steden die tussen haakjes achter tijdschriftafkortingen staan: Internist (Berl).
  • Neem letters in paginanummers over: S302-6, 302S-6S etc.
  • Als een artikel nog niet gepubliceerd is, maar wel aanvaard is: Auteur. Titel. Tijdschriftafkorting. [ter perse].
  • Kamerstukken: Motie van de leden Van Blerck-Woerdman en Oudkerk. Kamerstukken 1999-2000, 24.124 nr. 103.
  • Artikel uit de Staatscourant als volgt vermelden: Auteur. Titel. Staatscourant 1996;85.
  • Voor wetsartikelen op wetten.overheid.nl dient u de directe weblink aan te leveren naar de wettekst voor de datum dat u deze geraadpleegd hebt, bijvoorbeeld: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-07-01
  • Afkortingen van staten achter plaatsnamen verwijderen.
  • Geen dubbele plaatsnamen en uitgeverijen vermelden, maar alleen de eerste noemen: (niet ‘Rotterdam/Bilthoven: Erasmus Universiteit/RIVM’, maar ‘Rotterdam: Erasmus Universiteit’).
  • Als de auteurs van een boekbijdrage ook de redacteuren zijn, dezen beide keren noemen.
  • Afkortingen van organisaties de eerste keer helemaal uitschrijven: College voor zorgverzekeringen (CVZ). De tweede keer binnen de verwijzing volstaat de afkorting.
  • Als de auteur en de uitgever dezelfde instantie zijn, deze alleen als uitgever vermelden.
  • Voorbeeld: Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Publicatienr 2008/08. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008.
  • Uitzondering hierop is CBO: CBO is de auteur, Van Zuiden Communications is de uitgever.
  • Namen van steden (Londen, Parijs) op zijn Nederlands schrijven.
 • Patiëntverklaring

  Het publiceren van verhalen over patiënten of beeldmateriaal brengt verantwoordelijkheid over de privacy van de patiënt met zich mee. Er dient uiterst zorgvuldig te worden omgegaan met gegevens van patiënten. We willen daarom van álle patiënten een toestemmingsverklaring, ook in de gevallen dat een patiënt onherkenbaar in beeld is gebracht. Indien het gaat om een fictieve casus ontvangen we ook graag een toestemmingsverklaring. U kunt dan op het formulier aankruisen dat het een fictieve casus betreft. Klik hier voor het formulier ‘Verklaring publicatie toestemming patiënt’.

 • Tabellen (indien aanwezig)

  • Lever elke tabel aan als een los Word-bestand.
  • Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke tabel ook daadwerkelijk in de tekst genoemd wordt.
  • Gebruik de tabelfunctie van Word, en lever elke waarde aan in een aparte cel. 
  • Voorzie elke tabel van een titel.
  • Zet een nadere uitleg niet in de kop onder de tabel, maar in het onderschrift.
  • Een tabel moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
  • Vermeld niet zowel absolute cijfers als percentages. Gebruik geen percentages bij een n < 100. Maak niet een kolom met én p-waarden én 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI). We geven de voorkeur aan het gebruik van 95%-BI.
  • Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.
  • Bevat uw tabel erg veel gegevens en vermoedt u dat de lezer hierop even zal moeten studeren? Overweeg dan om de tabel om te zetten in een eenvoudiger te begrijpen figuur. Zie voor instructies: Tabellen als figuren.

  Toestemming voor overname figuren en tabellen

  In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden:

  1. de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), 
  2. het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en 
  3. het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.
    
 • Figuren (indien aanwezig)

  • Nummer figuren in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke figuur ook daadwerkelijk in de tekst voorkomt.
  • Lever elke figuur aan als los jpeg- of tiff-bestand, behoudens de volgende uitzonderingen:
   • Lever een stroomdiagram aan in Word of in PowerPoint (met bewerkbare tekstvlakken).
   • In geval van een grafiek ontvangen wij naast de figuur graag de data in een Excel-bestand. Lees meer.
  • Graag ontvangen we de afbeeldingen in minimaal 300 dpi, én minimaal 1.000 pixels breed.
  • Voorzie elke figuur van een kort onderschrift. Lever de figuuronderschriften aan op een aparte pagina in uw manuscript, en dus niet in het bestand van uw figuren.
  • Een figuur moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
  • Lever de figuur schoon aan. D.w.z. zonder tekst (geen patiëntnamen in röntgenfoto’s of ‘figuur 1’ in de figuur zelf), en zonder pijlen.
  • Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.
  • Als uw manuscript een radiologische of histopathologische figuur bevat, is het aanleveren van een overtrektekening verplicht. De illustrator maakt op grond daarvan een verklarende tekening die naast de originele figuren wordt afgedrukt. Bijvoorbeeld: bij deze figuur maakt u een overtrektekening.
  • Het is verboden om beelden te manipuleren met beeldbewerkingsprogramma’s: wij zien dit als onethisch publiceren.

   

  Toestemming voor overname figuren en tabellen

  In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden:

  1. de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), 
  2. het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en 
  3. het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

   

  Figuurgegevens aanleveren in Excel

  Bij het gebruik van grafieken of diagrammen levert u de data hiervan aan in een Excel-bestand. De figuren kunnen hiermee door de vormgever worden bewerkt. Met name bij de volgende soorten figuren zijn Excel-gegevens gewenst:

  • Lijngrafieken;
  • Taartdiagrammen;
  • Staafdiagrammen.

  Van sommige figuren die zijn gemaakt met een statistiekprogramma, kunnen de data niet goed in Excel worden opgenomen. Dan volstaat een afbeelding in hoge resolutie. Houd de achtergrond van de grafiek wit, en maak bij voorkeur gebruik van rode en/of blauwe lijnen. Dit geldt onder andere voor de volgende figuurtypen:

  • Een Kaplan-Meier-curve en vergelijkbare overlevingscurven (voorbeeld).
  • Een grafiek met error bars.
  • Een box-plot (voorbeeld).

  Een grafiek kan soms fictief zijn, bijvoorbeeld een lijn om het beloop van een titer of medicijnspiegel te illustreren (voorbeeld). Ook in dat geval hoeft geen Excel-bestand aangeleverd te worden.

  Voor een forestplot ontvangen we de gegevens graag in een Word-tabel, en het plaatje als een afzonderlijk bestand. Zie ook de instructie Tabellen als figuren.

 • Achtergrondinformatie/uitlegkader (indien aanwezig)

  De redactie kan in een uitlegkader een korte uitleg gegeven over begrippen uit het artikel die niet bij alle lezers bekend zullen zijn. U kunt als auteur een voorstel doen voor een uitlegkader, wanneer begrippen uitleg behoeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitleg van de glasgow-comascore, of de wells-score bij veneuze trombose, of om uitleg wat TNF-blokkers zijn.

  U kunt ook achtergrondinformatie aanleveren in de vorm van een kadertekst. De redactie zal hier uiteindelijk over beslissen.

 • Video (indien aanwezig)

  U kunt een video aanleveren om de lezers op de website verdieping te bieden. Dit kan via een link naar YouTube, maar u kunt ook een eigen video aanleveren. Dit dient u dan in uw aanbiedingsbrief te vermelden.

  Lever de video aan als bestandtype .mp4 of .mov. Graag ontvangen we filmpjes in HD en landscape (horizontaal) gefilmd.

  Het is niet mogelijk video’s te uploaden in Editorial Manager. Bestanden groter dan 10 MB kunt u via WeTransfer versturen naar de redactie (em@ntvg.nl). Bestanden kleiner 10 MB kunnen per mail naar em@ntvg.nl worden verstuurd.

 • Verklaring belangenverstrengeling (ICMJE)

  Het NTvG gebruikt het standaardformulier van de International Committee of Medical Journal Editors voor het vermelden van mogelijke financiële en andere belangen van auteurs. U kunt het formulier hier downloaden of op de site van de ICMJE. Het formulier is een invulbaar pdf-bestand, alleen te openen met Adobe Reader 8.0 of hoger.

  De corresponderend auteur moet van élke medeauteur een formulier indienen als ‘companion file’ in Editorial Manager als laatste stap bij het uploaden van het manuscript. De redactie gaat ervan uit dat elke auteur zelf het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

  We kunnen het manuscript alleen in behandeling nemen als alle formulieren zijn ingevuld. Na publicatie verschijnen de ingevulde ICMJE-formulieren bij het artikel op de website.

 • Abstract

  Schrijf een Engelstalig abstract van maximaal 150 woorden. Voeg ook de Engelse vertaling van de titel toe. Dit abstract verschijnt alleen op het web en bovendien in PubMed.

 • Response to reviewers

  Bij de revisie bent u verplicht in Editorial Manager te reageren op de commentaren van de reviewers.