• Omschrijving rubriek

  Een In het kort is een kort artikel om snel informatie over elders gepubliceerd onderzoek te verspreiden. Het kan uitsluitend op uitnodiging van de In-het-kortredacteuren worden ingediend. De In-het-kortredactie gebruikt daarvoor een selecte groep deskundigen op allerlei vakgebieden.

 • Stramien

  Er is een standaardstramien met subkopjes:

  • Titel
   Een korte titel; het mag een journalistieke titel zijn (maximaal 50-53 tekens, inclusief spaties).
    
  • Waarom dit onderzoek?
   Leg uit wat de relevantie is van het onderzoek.
    
  • Wat is de onderzoeksvraag?
   In één zin geeft u de onderzoeksvraag weer.
    
  • Hoe werd dit onderzocht?
   Beschrijf kort het soort onderzoek; de aard en de omvang van de populatie en de belangrijkste uitkomstmaten.
    
  • Belangrijkste resultaten
   Geef kort en bondig de belangrijkste uitkomsten. Let op dat die een antwoord zijn op de vraag hierboven. Geef zo nodig betrouwbaarheidsintervallen en bij voorkeur geen p-waarden.
    
  • Consequenties voor de praktijk
   Zet de resultaten in perspectief. Wat betekenen ze voor de zorg in Nederland? We vragen dus niet om een samenvatting van de resultaten of een vertaling van de conclusie van het abstract. De tekst onder dit kopje mag wat uitgebreider zijn.
 • Stijl

  We houden van prettig leesbaar geschreven artikelen in goed Nederlands; ze zijn didactisch maar niet belerend.

  Te vermijden

  • Doe niet deftiger dan nodig is, bijvoorbeeld ‘patiënten die zich presenteren’. Het lijkt duidelijk, maar de lezer blijft bij zo’n uitdrukking met vragen zitten. (Een kind van 6 maanden kan zich niet presenteren en een cognitief beperkte 96-jarige comateuze dame ook niet.) Patiënten komen met klachten bij de dokter. Wees dus helder.
  • Statustaal: een staccato-opsomming van alle verschijnselen van een aandoening in zinnen zonder werkwoorden. Maak lopende zinnen.
  • Vage formuleringen: ‘en/of’, ‘tussen 2005 en 2010’ (horen 2005 en 2010 zelf ook bij dat interval?; dan liever: van 2005-2010).

  Taalgebruik

  • Gebruik actieve zinsconstructies ( ‘we zochten’ i.p.v. ‘er werd in PubMed gezocht met …’)
  • Vermijd ingewikkelde samengestelde zinnen. Grammaticaal kunnen ze nog zo goed zijn, lang niet altijd lezen ze makkelijk. Kunnen lange zinnen in tweeën? Zijn er veel tangconstructies?
  • Lees hardop: u hoort gelijk waar het hapert.

  Woorden

  • Gebruik het Groene Boekje, Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal en Pinkhof Geneeskundig woordenboek. Let op het aan elkaar schrijven van samengestelde woorden.
  • Vermijd niet-gebruikelijke afkortingen.
  • Vermijd jargon dat alleen door eigen vakgenoten te begrijpen is.
 • Omvang en aantal referenties

  • Maximaal 380 woorden, exclusief de referentie.
  • Vergeet niet het besproken artikel te vermelden; dit is de enige referentie.
 • Auteurs

  Maximaal 2 auteurs.