Wonderlijk persbericht van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Nieuws
F. Kievits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1221
Download PDF

De relatie tussen het krijgen van kanker en het wonen en werken in de omgeving van hoogspanningslijnen of in de nabijheid van sterke elektromagnetische velden is al jaren voorwerp van discussie en bezorgdheid. De Gezondheidsraad bracht in maart 2000 een advies uit waarin het wonen in de nabijheid van hoogspanningskabels niet werd afgeraden. Britse wetenschappers stelden echter vast dat mensen die binnen 400 m benedenwinds van hoogspanningslijnen wonen een grotere kans op kanker hebben (The Times, 22 september 2000). Zij bepaalden dit door van alle patiënten met kanker in Zuidwest-Engeland de postcodes na te trekken. Het onderzoek is echter omstreden omdat niet gecorrigeerd werd voor roken, voedingsgewoonten en andere omgevingsfactoren waarvan vaststaat dat ze de kans op kanker vergroten.

Recentelijk rapporteerde de Gezondheidsraad wederom over de problematiek. Het persbericht verscheen op 29 mei 2001, gelijktijdig met dat van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat hierover ook een advies uitbracht.

De eerste zin van het RIVM-persbericht luidt: ‘Circa 0,2 tot 1 extra gevallen van leukemie bij kinderen per jaar kunnen het gevolg zijn van wonen in de buurt van hoogspanningslijnen.’ Dus toch: hoogspanningslijnen zijn gevaarlijk. Snel verhuizen dan maar. Dan volgt de tweede zin: ‘Tenminste, als wordt aangenomen dat er een oorzakelijk verband is tussen blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen.’ Maar, zo meldt het persbericht, dat verband is niet aangetoond. Het RIVM heeft uit buitenlandse gegevens de mogelijke ‘extra kans op het krijgen van leukemie’ berekend voor Nederlandse kinderen die in de buurt van de hoogspanningslijnen wonen. Maar die berekening is gebaseerd op onzekerheden en dus concludeert het RIVM: ‘Nader onderzoek naar de blootstelling aan magnetische velden in Nederlandse woningen is daarom gewenst.’ Het RIVM adviseert dus aan minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) vervolgonderzoek te doen - onderzoek dat het RIVM natuurlijk zelf hoopt te mogen uitvoeren.

De Gezondheidsraad meldt in zijn persbericht dat er wetenschappelijk gezien geen grond is voor de vrees dat blootstelling aan elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen en GSM-antennes schadelijk is voor de gezondheid. In een jaarlijkse rapportage zal de raad de regering over dit vraagstuk inlichten. Het advies van de Gezondheidsraad is te vinden op het internet (www.gr.nl).

Gerelateerde artikelen

Reacties