Wiegedood in Nederland in de periode 1980-1993
Open

Stand van zaken
28-10-1994
G.A. de Jonge en J. Hoogenboezem
Zie ook het artikel op bl. 2138.

Het wordt thans algemeen aangenomen dat wiegedood in de regel wordt veroorzaakt door een samentreffen van meerdere causale factoren, waaronder belangrijke uitwendige factoren die vermijdbaar zijn: op de buik te slapen leggen,1-6 gebruik van zeer warme en (of) verstikkende bedmaterialen,7-11 passief roken,12 en gebruik van een sederend hoestmiddel.13 Deze bevindingen hebben de poort geopend voor preventie. In ons land is de belangrijkste factor, het op de buik te slapen leggen van zuigelingen, van oktober 1987 naar 1992 in omvang afgenomen van circa 60 naar circa 10,14 terwijl het passief roken en het gebruik van gevaarlijke bedmaterialen en sederende hoestmiddelen in die tijd nog niet waren verminderd.

Doel van dit artikel is na te gaan of de Nederlandse incidentie van wiegedood sedert eind 1987 parallel met de afname van ...