Samenvatting van de standaard 'Diabetes mellitus type 2' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
M. Bouma
G.E.H.M. Rutten
W.J.C. de Grauw
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2251-6
Abstract

Samenvatting

- De NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ geeft richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk.

- Het doel van de behandeling is het voorkómen en behandelen van klachten en complicaties als hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie. De huisarts geeft de patiënt educatie en leefstijladviezen en herhaalt deze regelmatig. Daarnaast streven huisarts en patiënt naar een goede glykemische instelling.

- Het gebruik van metformine is nu de eerste stap in de medicamenteuze behandeling voor alle patiënten en wordt ook na toevoeging van een sulfonylureumderivaat of na instelling op insuline gecontinueerd. Dit is een wijziging in de richtlijn ten opzichte van de vorige versie van de standaard. Voor toepassing van thiazolidinedionen is in beperkte mate plaats.

- Ter verlaging van het cardiovasculaire risico wordt geadviseerd te streven naar een systolische bloeddruk < 140 mmHg. Ook wordt geadviseerd elke patiënt een statine voor te schrijven, maar niet als hij tot een subgroep behoort bij wie de indicatie minder strikt is en ook niet als de patiënt hiervan afziet.

- In de standaard wordt meer aandacht dan voorheen geschonken aan preventie van nefropathie. Het advies is bij elke patiënt jaarlijks de creatinineklaring te berekenen. Ook wordt geadviseerd om bij alle patiënten met een levensverwachting van 10 jaar of meer na te gaan of er relevante albuminurie bestaat. Bij microalbuminurie krijgt de patiënt een angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmer voorgeschreven, ook als de bloeddruk niet verhoogd is.

- Ook het opsporen van patiënten met een hoog risico op een diabetisch ulcus krijgt meer aandacht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2251-6

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Mw.dr.M.Bouma, hr.prof.dr.G.E.H.M.Rutten (tevens: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht), hr.dr.W.J.C.de Grauw (tevens: Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Nijmegen), hr.dr.Tj.Wiersma en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen.

Contact mw.dr.M.Bouma (m.bouma@nhg-nl.org)

Ook interessant

Reacties