Reductie van cardiovasculaire gebeurtenissen door behandeling met ramipril, maar niet door behandeling met [alpha]-tocoferol bij patiënten met verhoogd risico; een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek

Onderzoek
B.H.R. Wolffenbuttel
L.G. van Doorn
H. Mulder
J.P.J.E. Sels
A.M.S. Engbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:990-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van het effect van behandeling met ramipril en van behandeling met α-tocoferol op het ontstaan van cardiovasculaire gebeurtenissen bij personen met een hoog risico hierop.

Opzet

Prospectief, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind.

Methode

Tussen december 1993 en juni 1995 werden 9541 patiënten ouder dan 55 jaar in 267 centra in Canada, Noord- en Zuid-Amerika en Europa opgenomen in het onderzoek. Zij waren bekend wegens coronaire hartziekte, een doorgemaakte beroerte, perifeer vaatlijden, of diabetes mellitus met tenminste één andere risicofactor voor hart- en vaatziekte. Randomisatie vond plaats naar behandeling met ramipril 10 mg 1 dd versus placebo en binnen die 2 groepen naar behandeling met α-tocoferol 400 IE per dag versus placebo. Na 1 maand, 6 maanden en daarna halfjaarlijks werden tijdens poliklinisch bezoek gegevens verzameld over cardiovasculaire gebeurtenissen, gebruik van medicijnen en bijwerkingen. De follow-upperiode duurde tot juni 1999.

Resultaten

Van de deelnemende patiënten was bijna 27 vrouw en was 55 ouder dan 65 jaar. In de ramiprilgroep waren er 651 patiënten (14,0) die overleden ten gevolge van een cardiovasculaire aandoening dan wel een myocardinfarct of een beroerte doormaakten, terwijl dit er 826 (17,8) in de placebogroep waren (relatiefrisicoreductie: 22; p < 0,001). Tevens was er een statistisch significante vermindering van de totale sterfte, van het aantal patiënten dat een coronaire revascularisatieprocedure moest ondergaan, van wie angina pectoris verergerde of bij wie decompensatio cordis ontstond, en van het aantal patiënten dat met diabetes samenhangende complicaties kreeg. Het gunstige effect van ramipril op de primaire uitkomstmaten werd in alle subgroepen vastgesteld: bij patiënten met en zonder diabetes, mannen en vrouwen, patiënten met en zonder aanwijzingen voor cardiovasculaire afwijkingen, patiënten jonger en ouder dan 65 jaar en met en zonder hypertensie. Behandeling met α-tocoferol had geen effect op de cardiovasculaire sterfte of morbiditeit.

Conclusie

Bij patiënten met een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen verkleinde ramipril de kans op overlijden, hartinfarct of een beroerte wel en α-tocoferol niet.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Endocrinologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.B.H.R.Wolffenbuttel en dr.J.P.J.E.Sels, internisten-endocrinologen.

Tweesteden Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Tilburg.

Dr.L.G.van Doorn, internist-endocrinoloog.

Researchcentrum Good Clinical Practice, Rotterdam.

Dr.H.Mulder, internist.

Hoechst Marion Roussel, Hoevelaken.

Mw.A.M.S.Engbers, clinical research manager.

Contact dr.B.H.R.Wolffenbuttel (bwo@sint.azm.nl)

Verantwoording

Namens de onderzoekers in de 267 deelnemende centra, die zijn vermeld in het eerstgenoemde Engelstalige artikel.

Ook interessant

Reacties