‘Propensity scores’ in observationeel onderzoek

Klinische praktijk
Rolf H.H. Groenwold
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6179
Abstract

Samenvatting

  • Een ‘propensity score’ is de kans op een behandeling of blootstelling, gegeven gemeten confounders zoals leeftijd.

  • Propensity-scoremethoden kunnen in observationeel onderzoek corrigeren voor gemeten confounders, maar niet voor ongemeten confounders.

  • Groepen personen met dezelfde propensity-score zijn – gemiddeld genomen – vergelijkbaar ten aanzien van gemeten confounders.

  • Correctie voor confounding met de propensity-score kan door stratificatie, door matching, door de propensity-score als co-variabele op te nemen in een multivariabel regressiemodel en door het wegen van de onderzoekspopulatie op basis van de propensity-score.

  • Propensity-scoremethoden kunnen doorgaans voor meer confounders corrigeren dan andere methoden, vooral wanneer de onderzochte uitkomst weinig voorkomt.

  • Rapportages over propensity-scoremethoden dienen te vermelden voor welke confounders is gecorrigeerd en in welke mate deze confounders gebalanceerd waren tussen de onderzoeksgroepen na uitsplitsing op basis van de propensity-score.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact Dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog (tevens: divisie Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Utrecht) (r.h.h.groenwold@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 mei 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek

Ook interessant

Reacties