Pre-eclampsie te voorspellen door combinatie van dopplerscreening van de Aa. uterinae en bepaling van placentagroeifactor

Onderzoek
A.C. Bolte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2480
Download PDF

Pre-eclampsie is een met zwangerschap samenhangende progressieve multiorgaanaandoening en is een belangrijke oorzaak van maternale en perinatale mortaliteit en morbiditeit. De etiologie is onbekend en behandeling bestaat uit bevalling. Het is aangetoond dat abnormale ontwikkeling van de placenta en endotheelactivatie onderdeel uitmaken van de pathofysiologie. Het uitblijven van de fysiologische weerstandsdaling in de A. uterina kan een uiting zijn van abnormale placentatie en kan worden opgespoord met kleurenechodoppleronderzoek.

Espinoza et al. onderzochten of de testkarakteristieken voor de predictie van pre-eclampsie verbeteren door een combinatie van screeningstests, in een prospectieve cohortstudie bij een laagrisicopopulatie.1 Screening vond plaats tussen 22 en 26 weken amenorroeduur en bestond uit echodoppleronderzoek van de Aa. uterinae (UADV) en afname van bloed voor bepaling van de biochemische markers placentagroeifactor (PlGF) en circulerende receptor van vasculaire endotheliale groeifactor (sVEGFR-1). De belangrijkste uitkomstmaat was het optreden van ernstige en/of vroege pre-eclampsie (vóór 34 weken amenorroeduur). Van 3296 vrouwen was de uitkomst van de zwangerschap bekend en 38 kregen vroege en/of ernstige pre-eclampsie. Bij 11,3 van de zwangeren werd een afwijkende UADV gevonden. Abnormale UADV en PlGF

In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en de beperkingen van deze studie. Vooralsnog lijkt het voorgestelde screeningsprotocol alleen bruikbaar voor onderzoek om zwangeren met een hoog risico te identificeren; die zouden dan in aanmerking kunnen komen voor interventiestudies met nieuwe nog te ontwikkelen profylactische therapieën. Screening in een hoogrisicopopulatie zou ook gebruikt kunnen worden voor stratificatie van de antenatale zorg. Het blijft echter discutabel of screening van een laagrisicopopulatie op pre-eclampsie geadviseerd moet worden zolang geen secundaire preventie mogelijk is.

Literatuur
  1. Espinoza J, Romero R, Nien JK, Gomez R, Kusanovic JP, Goncalves LF, et al. Identification of patients at risk for early onset and/or severe preeclampsia with the use of uterine artery Doppler velocimetry and placental growth factor. Am J Obstet Gynecol. 2007;196:326.e1-13. Erratum in: Am J Obstet Gynecol. 2007;196:614.

Gerelateerde artikelen

Reacties