Patiënt-cross-overstudies

Observationeel onderzoek naar risicofactoren met de patiënt als zijn eigen controlepersoon
Stand van zaken
05-07-2013
Rachel E.J. Roach, Bob Siegerink en Willem M. Lijfering
  • De patiënt-cross-overstudie is een relatief onbekende onderzoeksmethode waarmee kortdurende, voorbijgaande risicofactoren van acuut optredende ziektes kunnen worden geïdentificeerd.

  • Bij dergelijk onderzoek worden 2 tijdsperiodes binnen dezelfde persoon vergeleken. Wanneer een bepaalde blootstelling in de periode direct voorafgaand aan de ziekte vaker voorkomt dan in een eerdere periode, de controleperiode, is het aannemelijk dat de blootstelling bijdraagt aan het ontstaan van de ziekte.

  • Het probleem van verstoring (‘confounding’) wordt in patiënt-cross-overonderzoek geminimaliseerd omdat de patiënt als zijn eigen controlepersoon dient.

  • Een potentiële beperking is dat men over voldoende biologische kennis van het ziektebeeld dient te beschikken om een goede inschatting van de risicoperiode te kunnen maken.

  • Door de opkomst van registeronderzoek is het te verwachten dat het gebruik van de patiënt-cross-overstudie in de toekomst toeneemt.

  • Wij lichten deze onderzoeksmethode toe aan de hand van de vraag of inname van antibiotica de kans op een ongewenste zwangerschap vergroot bij vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken.