Minder verkeersdoden, meer zelfdoding onder kinderen

Minder verkeersdoden, meer zelfdoding onder kinderen
Open

Nieuws
04-11-2013
Hans van Maanen

Nederland heeft, na Zweden, de laagste kindersterfte door uitwendige oorzaken (ICD10: V01-Y89, daarvoor E800-E999), en het cijfer is nog steeds, sinds 1969, dalende. In Journal of Public Health Policy (2013; epub 10 oktober) analyseren Sandra Gijzen van de Universiteit Twente en collega’s de trends in doodsoorzaken.

De meeste kinderen overlijden door verkeersongevallen, maar de aantallen zijn sinds 1969 ‘enorm’ gedaald: van 20 op 100.000 (n = 215) tot 1,9 op 100.000 in 2011 (n = 73). De daling zette in rond 1973; alleen in 1977 was er even een piek, toe te schrijven aan het vliegtuigongeluk op Tenerife. Jongens zijn wat vaker het slachtoffer dan meisjes, maar de verschillen zijn kleiner geworden. Ook andere ongevallen, zoals fatale val en verdrinking, zijn flink gedaald, van 10 op 100.000 in 1971 naar eveneens 0,9 op 100.000 in 2011. Vooral kleuters tot 4 jaar lopen risico, en jongens nog eens opnieuw tussen 15 en 19 jaar.

Een stijging daarentegen constateren Gijzen et al. bij zelfdoding, met name bij jongens van 15 tot 19 jaar en bij meisjes al vanaf 10 jaar (n tussen 34 en 56 per jaar). Andere doodsoorzaken, zoals moord en doodslag, bleven de afgelopen 40 jaar redelijk stabiel.

De daling in het aantal jonge verkeersslachtoffers schrijven de auteurs toe aan overheidsmaatregelen. Introductie van de dodehoekspiegel in 2003 leidde volgens hen echter niet tot een meetbare daling van het aantal fietsslachtoffers. De daling in verdrinkingen brengen zij in verband met sociale veranderingen, waarbij zij erop wijzen dat de daling niet optrad onder kinderen van niet-westerse immigranten. De stijging in zelfmoorden, die ook in andere rijke landen wordt gezien, noemen zij ‘buitengewoon zorgwekkend’.

‘Verdere terugdringing van mortaliteit en morbiditeit zal voortdurende aandacht voor preventie vergen,’ aldus de onderzoekers.