Waarom een CT-aanvraag niet het middel is om dit te beoordelen

Kwaliteit van het klinisch redeneren verslechterd?

Een patiënt in een MRI scan
Rick R. van Rijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7270

Artsen vragen tijdens de diensturen steeds vaker CT-onderzoek aan. Onderzoekers concluderen nu dat de kwaliteit van het klinisch redeneren van artsen die CT-onderzoek aanvragen, achteruit is gegaan. Zij vergeleken differentiaaldiagnosen op het aanvraagformulier met de definitieve uitslagen na CT-onderzoek. Maar was dit wel de juiste manier om het klinisch redeneren te beoordelen?

Elders in het NTvG staan beknopt de inhoud weergegeven van een artikel met de titel ‘Did medical doctors who order abdominal CT scans during on-call hours truly become worse at clinical reasoning? Yes, they did’. 1,2 In dit artikel beantwoorden de auteurs de vraag of de kwaliteit van het klinisch redeneren van clinici achteruit is gegaan. Zij doen dat aan de hand van de differentiaaldiagnose (d.d.) op de radiologie-aanvraag, geschreven in de diensturen. Zij vergeleken de differentiaaldiagnosen op het aanvraagformulier met de definitieve diagnosen na CT-onderzoek. Voor elke correcte differentiaaldiagnose werd 1 punt gegeven, en 0 punten als deze incorrect was. De score werd vervolgens berekend als een percentage. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag waarop als d.d. geruptureerd aneurysma van de aorta abdominalis, nefrolithiasis en cholelithiasis staat en waarbij de CT-diagnose nefrolithiasis is; de score is dan 0,33%. Op basis van het verloop van deze scores concluderen de auteurs…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC (UvA), afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Amsterdam: prof.dr. R.R. van Rijn, kinderradioloog.

Contact R.R. van Rijn (r.r.vanrijn@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Rick R. van Rijn ICMJE-formulier
Kwaliteit van klinisch redeneren zienderogen achteruit door CT

Ook interessant

Reacties

Derya
Yakar

Met volle aandacht hebben wij het commentaar van prof. dr. Rick van Rijn gelezen. De belangrijkste vraag die werd gesteld door hem was of de opzet van de studie wel juist was om de vraag, is kwaliteit van klinisch redeneren in de afgelopen jaren veranderd, te kunnen beantwoorden [1]. Zijn twijfel en daaropvolgende gevoelsmatige overdenkingen hadden alle als vertrekpunt dat de radiologieaanvraag een kwalitatief slecht middel is om dit te meten. Een aantal zaken willen we verhelderen hierover. Ten eerste, gedurende het minutieus doornemen van de studiedata en de radiologieaanvragen was er geen reden om aan te nemen dat aanvragen slecht van kwaliteit waren. De conclusie die volgde uit onze studie is dan ook niet genomen op basis van niet ingevulde of slechte aanvragen. In tegendeel, de aanvragen waren juist helder en rijkelijk voorzien van informatie. Ten tweede, om dit nog eens te bevestigen is er een random sample getrokken uit de radiologieaanvragen van de afgelopen drie jaar uit de studiepopulatie waar met name het verval van het klinisch redeneren zichtbaar was. Het sample bestond uit circa 20% van de onderzoeken tussen 2017-2019. Deze radiologieaanvragen hebben wij vervolgens naast de klinische notities gelegd uit het patiëntendossier. Hierbij viel ons het volgende op: in alle gevallen was de informatie op de radiologieaanvraag langer en uitvoeriger dan in de klinische notities. Op de radiologieaanvraag staan zowel de klinische gegevens met relevante voorgeschiedenis beschreven, overeenkomend met de klinische notities, als de differentiaaldiagnose. Kortom, er staat meer op de radiologieaanvraag dan in de klinische notities. Nogmaals, de conclusie van onze studie volgt niet uit een aanvraag die inferieur is, maar juist uit te breed geformuleerde differentiaaldiagnosen welke niet specifiek genoeg zijn of uit het feit dat er simpelweg sprake is van een negatieve scanuitslag. De ervaring dat radiologieaanvragen suboptimaal zijn en veelal niet belangrijke info bevatten speelt niet bij de acute CT-abdomen aanvragen in de avond- en weekenddiensten in ons ziekenhuis. Verder hebben we in een eerdere studie laten zien dat aanvragen betreffende infectie of inflammatie, wat een aanzienlijk deel van de acute CT-abdomen aanvragen omvat, juist een voorspeller zijn van hogere kwaliteit radiologieaanvragen [2].

In een van de opmerkingen van prof. dr. Van Rijn wordt gespeculeerd dat schrijven sneller zou zijn dan typen voor de meesten, echter dat lijkt niet het geval in onze studie, want er lijkt eerder ruimschoots gebruik gemaakt te worden van de copy-paste-functie. Dat de patiëntenpopulatie complexer wordt en dat dit zou kunnen bijdragen aan de bredere differentiaaldiagnosen kan niet uitgesloten worden, maar dit punt blijft speculatief. Dat zowel ziekenhuizen als patiënten en familie van patiënten een diagnose willen bij het verlaten van het ziekenhuis is een argument dat misschien meer aandacht verdient. De 24-uurs zorg die altijd moet draaien en waarbij niet de levensbedreiging voor een patiënt de noodzaak van de zorg bepaalt, maar de wensen van de patiënt of het ziekenhuis zelf, is een situatie die in het huidige van stijgende zorgkosten eigenlijk niet meer past. Deze situatie zou echter wel kunnen zorgen voor meer aanvragen met ook een stijging van het absolute aantal van negatieve scans [3]. De vragen die onze studie zou moeten oproepen zijn dan ook van andere aard dan in het commentaar beschreven door prof. dr. Van Rijn, namelijk dat het verontrustend is om te zien dat de gelegenheid of mogelijkheid om meer te scannen in de tijd gepaard gaat met een enorme stijging van het aantal onderzoeken (de “gewoon omdat het kan” mentaliteit?). Het is tijd om te kijken of we een duidelijkere scheiding kunnen maken tussen scans die achterwege kunnen blijven en die echt moeten want groei is geen optie meer.

Derya Yakar
Thomas Kwee
Literatuur

1. Ersoydan S, Derya Yakar, Ömer Kasalak, Thomas C Kwee. Did medical doctors who order abdominal CT scans during on-call hours truly become worse at clinical reasoning? Yes, they did. Eur Radiol, 2022 Sep 7.

2. Ömer Kasalak, Haider A A Alnahwi, Rudi A J O Dierckx, Derya Yakar, Thomas C Kwee. Requests for radiologic imaging: Prevalence and determinants of inadequate quality according to RI-RADS. Eur J Radiol. 2021 Apr;137:109615.

3. Iliana V Mengou, Derya Yakar, Ömer Kasalak, Thomas C Kwee. Towards a benchmark of abdominal CT use during duty shifts: 15-year sample from the Netherlands. Abdom Radiol (NY). 2021 Apr;46(4):1761-1767.

Jonne
Sikkens

Geachte redactie van het NTvG,

 

Met grote interesse lazen wij de samenvatting van en het recente commentaar op het recente artikel van Arsoydan et al: " Did medical doctors who order abdominal CT-scans during on-call hours truly become worse at clinical reasoning? Yes, they did ".1,2,3 Als internisten waarderen wij het initiatief van de auteurs om klinisch redeneren in de dagelijkse praktijk te onderzoeken. Hoewel de studie waardevolle inzichten biedt, zijn wij het niet eens met de algemene conclusie zoals vermeld in de titel. Ook gaat het waardevolle commentaar van Van Rijn3 niet in op fundamentele problemen van de gekozen onderzoeksopzet.

Dit fundamentele bezwaar is dat de door de auteurs gekozen operationalisering van de kwaliteit van klinisch redeneren niet zonder meer juist is, of door literatuur kan worden onderbouwd. De overeenstemming van een radiologie-aanvraag met de uiteindelijke diagnose in een veranderend zorglandschap is hoogst onwaarschijnlijk een maat voor de kwaliteit van klinisch redeneren. Er zijn veel andere valide alternatieve verklaringen voor de bevindingen van de auteurs. De meest waarschijnlijke verklaring voor de afname in overeenstemming tussen de radiologie-aanvraag en de diagnose is de gelijktijdige toename van CT-scans, die als je deze curve zou omdraaien perfect de trend in overeenstemming tussen CT-aanvragen en diagnoses weerspiegelt (zie figuur 2 in het oorspronkelijke artikel).1 Aangenomen dat de ziekte-incidente en verdeling over verschillende diagnoses over de tijd min of meer stabiel is, is het een mathematische wetmatigheid dat de overeenstemming tussen radiologie-aanvraag en de uiteindelijk diagnose zal dalen.4 Immers, het uitvoeren van meer scans bij hetzelfde aantal patiënten uit vergelijkbare populaties moet voortkomen uit scannen met een lagere voorafkans (prior) op ziekte. Dit leidt op zijn beurt tot een lagere scanopbrengst en dus tot een lagere overeenstemming. Dit probleem zou kunnen worden verholpen als de auteurs in het regressiemodel corrigeren voor het aantal verrichte CT-scans.

Helaas lost deze correctie niet alle problemen met het studieontwerp op. Alternatieve verklaringen voor een lagere overeenstemming zijn onder meer het feit dat de toegenomen beschikbaarheid van CT-scans de noodzaak voor artsen vermindert om moeite te doen om hun differentiaaldiagnoses nauwkeurig aan te geven op het CT-aanvraagformulier. Ook kan het voor vervolgacties, zoals bijvoorbeeld een abdominale operatie, steeds vaker gebruik zijn om de situatie vooraf middels CT in beeld te brengen. Het aanvraagformulier reflecteert dus niet noodzakelijkerwijs het klinisch redeneren van de arts.

Gelukkig blijven de resultaten van waarde, zelfs als de afname in concordantie volledig verklaard kan worden door het gestegen aantal CT-scans. Immers, toegenomen gebruik van CT-scans verdient zeker een kritische discussie. Wellicht is, naast bovengenoemde verklaringen, ook de tolerantie voor het missen van diagnoses lager geworden en zijn we dus defensiever geworden. Belangrijk te realiseren is dat als we als artsen minder diagnoses willen missen, dat dit altijd zal leiden tot een hoger percentage negatieve confirmatieonderzoeken.4 De vraag is hoever we hierin willen gaan.

PS. Ter illustratie van de achtergrond van ons commentaar hebben we een online calculator gemaakt die de mathematische relatie tussen het meer of minder verrichten van CT-scans en het aantal positieve scans illustreert.  Ook is een calculator beschikbaar die de relatie tussen het missen van diagnoses en het aantal positieve confirmatieonderzoeken demonstreert.

Hoogachtend,

Jonne J. Sikkens

Abel Thijs

Afdeling interne geneeskunde, Amsterdam UMC

Jonne J. Sikkens en Abel Thijs, internisten
Literatuur

Referenties:

  1. Ersoydan, S., Yakar, D., Kasalak, Ö. et al. Did medical doctors who order abdominal CT-scans during on-call hours truly become worse at clinical reasoning? Yes, they did. Eur Radiol 33, 1015–1021 (2023). https://doi.org/10.1007/s00330-022-09121-7
  2. Elbert, N. Kwaliteit van klinisch redeneren zienderogen achteruit door CT. Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7231
  3. Van Rijn, R.R. Kwaliteit van het klinisch redeneren verslechterd?. Waarom een CT-aanvraag niet het middel is om dit te beoordelen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7270
  4. Sikkens JJ, Beekman DG, Thijs A, Bossuyt PM, Smulders YM (2016) How Much Overtesting Is Needed to Safely Exclude a Diagnosis? A Different Perspective on Triage Testing Using Bayes' Theorem. PLoS ONE 11(3): e0150891. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150891