Herziene NHG-standaard ‘Acuut coronair syndroom’

Klinische praktijk
Margriet Bouma
Frans H. Rutten
Tjerk Wiersma
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6006
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-standaard ‘Acuut coronair syndroom’ biedt de huisarts handvatten voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met een (doorgemaakt) acuut coronair syndroom (ACS).

  • Niet elke patiënt met een ACS presenteert zich met pijn op de borst als belangrijkste symptoom.

  • De huisarts dient klachten en symptomen die verdacht zijn voor een ACS bij mannen en vrouwen gelijkwaardig te beoordelen.

  • Bij patiënten met een ACS belt de huisarts met spoed een ambulance; daarnaast is acetylsalicylzuur 160-320 mg aangewezen en, bij pijn op de borst, nitroglycerinespray sublinguaal, zo nodig gevolgd door morfine of fentanyl intraveneus.

  • Een niet-afwijkend ecg sluit een ACS niet uit.

  • Patiënten met klachten die verdacht zijn voor een ACS die minder dan 12 h bestaan, én met afwijkingen op het ecg die passen bij een myocardinfarct met ST-elevatie, moeten ongeacht hun leeftijd met spoed verwezen worden naar een cardiologisch interventiecentrum voor percutane coronaire interventie.

  • Bij patiënten met klachten die verdacht zijn voor een ACS, maar die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kan worden volstaan met een spoedverwijzing naar een algemeen ziekenhuis.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. M. Bouma en dr. J.S. Burgers, huisartsen; dr. Tj. Wiersma, huisarts-filosoof.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. F.H. Rutten, huisarts.

Contact dr. M. Bouma (m.bouma@nhg.org)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Margriet Bouma ICMJE-formulier
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Herziene NHG-standaard ‘Acuut coronair syndroom’

Ook interessant

Reacties