Herziene NHG-standaard ‘Acuut coronair syndroom’

Richtlijnen
20-02-2013
Margriet Bouma, Frans H. Rutten, Tjerk Wiersma en Jako S. Burgers
  • De NHG-standaard ‘Acuut coronair syndroom’ biedt de huisarts handvatten voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met een (doorgemaakt) acuut coronair syndroom (ACS).

  • Niet elke patiënt met een ACS presenteert zich met pijn op de borst als belangrijkste symptoom.

  • De huisarts dient klachten en symptomen die verdacht zijn voor een ACS bij mannen en vrouwen gelijkwaardig te beoordelen.

  • Bij patiënten met een ACS belt de huisarts met spoed een ambulance; daarnaast is acetylsalicylzuur 160-320 mg aangewezen en, bij pijn op de borst, nitroglycerinespray sublinguaal, zo nodig gevolgd door morfine of fentanyl intraveneus.

  • Een niet-afwijkend ecg sluit een ACS niet uit.

  • Patiënten met klachten die verdacht zijn voor een ACS die minder dan 12 h bestaan, én met afwijkingen op het ecg die passen bij een myocardinfarct met ST-elevatie, moeten ongeacht hun leeftijd met spoed verwezen worden naar een cardiologisch interventiecentrum voor percutane coronaire interventie.

  • Bij patiënten met klachten die verdacht zijn voor een ACS, maar die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kan worden volstaan met een spoedverwijzing naar een algemeen ziekenhuis.