Is de diagnose ‘depressie’ nog wel bruikbaar?
Open

Ter discussie
17-12-2012
Berend Terluin en Marian J.T. Oud

Er is veel mis met de vigerende criteria voor de diagnose ‘depressie’. Deze criteria werden in 1980 geïntroduceerd in de 3e editie van de ‘Diagnostic and statistical manual of mental disorders’ (DSM-III) en zijn sindsdien praktisch ongewijzigd gebleven.1,2 De criteria komen er in essentie op neer dat de patiënt bevraagd wordt over 9 depressieve symptomen, zoals somberheid, moeheid en veranderde eetlust. Aan de diagnose wordt voldaan wanneer 5 of meer van die symptomen, waaronder minimaal 1 kernsymptoom (sombere stemming of verlies van interesse of plezier), gedurende minstens 2 weken vrijwel elke dag aanwezig zijn en gepaard gaan met psychisch lijden of sociaal disfunctioneren. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze DSM-criteria volstaan voor het vaststellen van een depressieve stoornis; de criteria waren louter gebaseerd op consensus onder psychiaters.3 De opstellers waren er echter heilig van overtuigd dat nader onderzoek de ‘stoornis’ ...