Een prospectief cohortonderzoek

Cardiorespiratoire verstoringen na 1e vaccinatie bij prematuur geboren kinderen

Onderzoek
Stephanie C. Buijs
Bart Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3797
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of alle kinderen die zijn geboren na een zwangerschapsduur

Opzet

Prospectief observationeel cohortonderzoek.

Methode

Gedurende een periode van ruim 1 jaar kregen alle kinderen die geboren waren na een zwangerschapsduur van

Resultaten

In dit cohort van 41 kinderen, geboren na een zwangerschapsduur van gemiddeld 30,8 weken (SD: 1,9), trad bij 10 kinderen een geringe afname van de zuurstofsaturatie of een bradycardie op; bij 3 ontstond een matige cardiorespiratoire verstoring waarvoor tactiele stimulatie nodig was. Verstoringen traden vaker op bij kinderen die bij de geboorte jonger of lichter waren en die in de neonatale fase ernstigere morbiditeit hadden doorgemaakt. Matige verstoringen traden alleen op bij kinderen die het ziekenhuis na de geboorte nog niet hadden verlaten.

Conclusie

Bij prematuur geboren kinderen die nog opgenomen zijn, is het aan te bevelen om te vaccineren onder monitorbewaking, aangezien cardiorespiratoire incidenten werden geobserveerd in de periode 0-24 h na vaccinatie. Bij reeds ontslagen kinderen, die meestal minder prematuur of minder dysmatuur waren, lijkt vaccinatie veilig te kunnen worden uitgevoerd zonder monitorbewaking. Om dit beleid verder aan te scherpen is vervolgonderzoek nodig.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Drs. S.C. Buijs, anios kindergeneeskunde

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Kindergeneeskunde, Alkmaar.

Dr. B. Boersma, kinderarts.

Contact drs. S.C. Buijs (scbuijs@hotmail.com)

Verantwoording

Corina Gevaert, nurse practitioner neonatologie, had een aandeel in de praktische uitvoering van dit onderzoek; drs. Henriët E. Nienhuis, statisticus, gaf adviezen en voerde de statistische bewerkingen uit.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 november 2011

Ook interessant

Reacties