Een pilotstudie

Behandeling van niet-vitale zwangerschap in de eerste lijn

Onderzoek
Liza Hamstra
Martine Hollander
Rogier Jaspers
Marlies Garritsen
Ceciel Segers
Jeroen van Dillen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5282
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat de ervaringen zijn van vrouwen en zorgverleners met de behandeling van een niet-vitale zwangerschap met misoprostol in de eerste lijn, en in hoeverre toevoeging van deze behandeling aan de eerste lijn een verwijzing naar de tweede lijn voorkómt.

Opzet

Retrospectieve ‘mixed methods’-studie

Methode

Wij includeerden zwangere vrouwen die bij een amenorroeduur van minder dan 12 weken een niet-vitale zwangerschap hadden en die in het kader van een reeds lopende pilotstudie werden behandeld door eerstelijnsverloskundigen in Nijmegen-Lent. Gegevens over de resultaten van de behandeling en de patiënttevredenheid werden verzameld als kwantitatieve uitkomstmaten en ondergingen descriptieve analyse. Daarnaast werden semigestructureerde interviews gehouden met 5 vrouwen en 5 eerstelijnszorgverleners; hun ervaringen met deze behandeling vormden de kwalitatieve uitkomstmaat.

Resultaten

Er werden 25 niet-vitale zwangerschappen van 24 vrouwen geïncludeerd. 23 van deze 24 vrouwen waren tevreden over de behandeling en 18 vrouwen gaven aan dat zij bij een toekomstige niet-vitale zwangerschap opnieuw voor eerstelijnsbehandeling zouden kiezen. Bij 56% van de niet-vitale zwangerschappen kon verwijzing van de vrouw naar de tweede lijn voorkómen worden. Uit de diepte-interviews met vrouwen en zorgverleners kwamen 4 thema’s naar voren: ‘zorgkeuze’, ‘samenwerking in de zorgketen’, ‘bekwaamheid van verloskundigen en het vertrouwen van de vrouw hierin’, en ‘teleurstellingen’. ‘Patiëntgerichte zorg’ was een overkoepelend thema.

Conclusie

Eerstelijnsbehandeling van een niet-vitale zwangerschap met misoprostol is voor vrouwen en zorgverleners een acceptabel alternatief voor de tweede lijn. Toevoeging van de behandeling met misoprostol aan de eerste lijn voorkómt bij ruim de helft van de vrouwen die voor deze behandeling kiezen, een verwijzing naar de tweede lijn.

Auteursinformatie

Radboudumc, Amalia Kinderziekenhuis, afd. Perinatologie, Nijmegen: L. Hamstra, geneeskundestudent; dr. M. Hollander en dr. J. van Dillen, gynaecologen. Huisartsenpraktijk Thermion, Lent: drs. R. Jaspers, huisarts. Waalsprong Verloskundigen, Lent: M. Garritsen, verloskundige. Ode Verloskundigen, Lent: C. Segers, verloskundige.

Contact J. van Dillen (jeroen.vandillen1@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Liza Hamstra ICMJE-formulier
Martine Hollander ICMJE-formulier
Rogier Jaspers ICMJE-formulier
Marlies Garritsen ICMJE-formulier
Ceciel Segers ICMJE-formulier
Jeroen van Dillen ICMJE-formulier
Prescriptie van mifepriston in de eerste lijn?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties