Print dit artikel
Home
Gepubliceerd op: 12-09-2012 (in print verschenen in week 37 2012)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1468
Nieuws
  • Open
Postnatale hypoglykemie geassocieerd met ontwikkelingsachterstand

Lucas Maillette de Buy Wenniger

Bij kinderen die tussen de 32e en 36e zwangerschapsweek zijn geboren, vonden Groningse onderzoekers een verband tussen gedocumenteerde hypoglykemieën en een latere vertraging in de ontwikkeling. Ook een geschiedenis van asfyxie, opname op de neonatale intensivecare-unit (NICU) en hyperbilirubinemie bleken geassocieerd met een lagere score op een door de ouders ingevulde vragenlijst (Pediatrics. 2012;130:(2)e265-e272).

Jorien Kerstjens en haar collega’s analyseerden 1145 ‘matig prematuur’ geboren kinderen (4-8 weken te vroeg) uit een grotere langetermijnstudie die via het consultatiebureau gevolgd werden. Ouders van 960 kinderen vulden vragenlijsten in over het functioneren van hun kind op het gebied van onder andere communicatie, motoriek en oplossen van problemen. De onderzoekers definieerden een ontwikkelingsachterstand als een score lager dan 2 standaarddeviaties onder de gemiddelde Nederlandse referentiescore. Dit was bij 9,1% van de kinderen het geval, wat ruim het dubbele is van dat in een referentiecohort. Bij 90% van deze 960 kinderen konden de onderzoekers uit de medische documentatie achterhalen of ze neonatale ziekten hadden doorgemaakt.

Kinderen met asfyxie hadden een 3,18 keer grotere kans op een groeiachterstand. Ook voor de veel vaker voorkomende hypoglykemieën in de eerste weken na de geboorte vonden de Groningse onderzoekers een statistisch significant verhoogd risico van 2,42. Daarnaast bestond er een associatie tussen opnames op de NICU en hyperbilirubinemie, en het risico op een tragere ontwikkeling, maar deze verbanden bleken niet statistisch significant. Een multivariate analyse bevestigde overigens alleen het verhoogde risico in de groep die hypoglykemieën had doorgemaakt.

De auteurs stellen zich de vraag of de kans van matig prematuur geboren kinderen om een ontwikkelingsachterstand op te lopen kleiner is wanneer hun glucosewaarden na de geboorte nauwkeuriger gecontroleerd worden. Een prospectieve studie lijkt voor het beantwoorden van deze vraag noodzakelijk.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)


Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.